Lopšelio-darželio antikorupcinės komisijos pirmininkė Ingrida Gripiokina

tel. 861042803, el. p. ingridagripiokina@gmail.com

Dokumentas parsisiuntimui: KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. V1 – 60)

ATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2016 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V1-33

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016-2018 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-128 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa. 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje-darželyje.

2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, lopšelio – darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu, mokymu ir informavimu.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo, koordinavimo ir kontrolės tęstinumą Plungės lopšelyje – darželyje „Saulutė“ 2016-2018 metais šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, skatinti įstaigos bendruomenės nepakantumą korupcijai.

5. Programa siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų veiklą, šalinti korupcijos apraiškas įstaigoje.

II SITUACIJOS ANALIZĖ

6. Lopšelio-darželio „Saulutė“ veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės teisės aktais, Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais.

7. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vykdomos šias švietimo programas: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

8. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ organizuojamas vaikų maitinimas. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma galimybė maitintis darbuotojams.

9. Tėvų pageidavimu teikiamos papildomo ugdymo paslaugos – choreografijos ir anglų kalbos mokymas.

10. Vaikai į lopšelio-darželio „Saulutė“ grupes priimami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d sprendimu Nr. T1-125, prašymus dėl vaikų priėmimo į grupes priima įstaigos direktorius, sekretorius –raštvedys, jų nesant, pavaduojantis asmuo.

11. Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje www.saulutedarzelis.lt skelbiamos finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimai.

12. Lopšelio-darželio „Saulutė“ viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir 2014 m. sausio 27 d. lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymu V1-8 patvirtintomis lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų taisyklėmis. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) skelbiamas pirkimų planas, metinė pirkimų ataskaita. Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje teikiamos mėnesinės pirkimų ataskaitos.

13. Lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai.

14. Direktoriaus įsakymu patvirtinta korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija, kuri renkasi į posėdžius ir svarsto paramos lėšų panaudojimą.

15. Grupių tėvų komitetai mokslo metų pabaigoje atsiskaito grupės bendruomenei kokia parama buvo teikta grupei.

16. Lopšelio – darželio bendruomenei sudarytos sąlygos informuoti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

17. Įgyvendinus antikorupcinės programos priemones, nebuvo gauta skundų, pranešimų ir kitos informacijos apie korupcinio pobūdžio pažeidimus, neužfiksuota atvejų, kad būtų vykdoma korupcinio pobūdžio veika.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

18. Programos tikslai:

18.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

18.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; „Saulutė“;

18.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;

19. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

19.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

19.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenei;

19.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą įstaigoje;

19.4. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti įstaigos savivaldoje.

IV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, VERTINIMAS

20. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako lopšelio – darželio direktorius, Antikorupcijos komisija.

21. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos dalis.

22. Programos priemonių plano vykdymo stebėseną, vertinimą ir kontrolę vykdo lopšelio – darželio direktorius ir Antikorupcijos komisija.

23. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

25. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

26. Visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

27. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami visi darbuotojai. Programa ir priemonių planas skelbiamas lopšelio-darželio „Saulutė“ svetainėje www.saulutedarzelis.lt.

PATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2016 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V1-3

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil-1

INFORMUOTI VADOVUS APIE GALIMAS KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS LOPŠELYJE – DARŽELYJE GALIMA ELEKTRONINIU PAŠTU plunsaulute@gmail.com arba telefonu 8 448 72387