MISIJA

 Ugdymo įstaiga atliepia pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus, vaikų ir tėvų poreikius. Teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugas, specialią pedagoginę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Higieninės, pedagoginės, psichologinės, materialinės sąlygos užtikrina:
  • vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
  • vaiko galių, lemiančių asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę, puoselėjimą;
  • vaiko saviugdos ir saviraiškos galimybę;
  • vaiko parengimą mokyklai.

VIZIJA

Darželis – veiksminga ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga, daranti poveikį kokybiškai vaiko ugdymosi raidai ir ugdymosi rezultatams, formuojanti sveikos gyvensenos pradmenis, išnaudojanti tėvų kūrybinę išmonę, profesinę patirtį, vykdanti teatrinės raiškos plėtojimą. Tai vieta ikimokyklinei ir priešmokyklinei vaiko brandai pasiekti.

FILOSOFIJA

Kiekvienas puoselėjamas daigas užauga į vešlų, sveiką augalą.

DARŽELIO HIMNAS

1. Mūs darželis toks šviesus,
Į saulutę panašus.
Čia gyvename maži,
Spinduliukai mes linksmi.
3. Lyg saulutės spinduliukai,
Mes mergytės ir berniukai
Čia laimingi ir sveiki
Ir kasdien vis didesni.
2. Pavaidinam, pasportuojam,
Piešiam, šokam ir dainuojam.
Jau darbeliai nudirbti,
Nes sauliukai mes greiti.
Priedainis:
Šviesk, saulute, ir švytėk,
Puikią dieną pažadėk.
Mums taip gera ir jauku
Būryje tikrų draugų.

DARŽELIO APLINKA