Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“

skelbia atranką logopedo pareigoms užimti

Įstaiga Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“
Skelbimo įvadas Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ skelbia pretendentų atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2021 m. kovo 1  d.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

·         Darbo krūvis – 1 etatas (27 val. per savaitę). Darbo sutartis –terminuota (darbuotojo gimdymo ir vaiko auginimo atostogų metu).

·         Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

·         Atlyginimas – nuo 915 Eur iki 1217 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Logopedas
Reikalavimai ·        Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

·         Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

·         Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti;

·         Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

·         Gebėjimas naudotis IKT;

·         Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti ·         Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·         Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

·         Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

·         Gyvenimo aprašymą;

·         Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data Dokumentus iki 2021-02-25 13.00 val. pateikti adresu A. Jucio g 2, Plungė LT-90144, siųsti el. paštu saulute@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų informavimas Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2021-02-25 ir kviečiami pokalbiui.
Atranka Asmuo priimamas dirbti logopedu atrankos būdu (pokalbis).

Pokalbio data 2021 m. vasario 26 d. 10.00 val.

Kontaktinė informacija Plungės lopšelio -darželio „Saulutė“ direktorė Birutė Razutienė

Tel. 8 448 72387