PATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. V1-60

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠASI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos principus, tikslus, uždavinius, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgsena.
 • Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
 • Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti.
 • Biurokratizmas – veikimas ar neveikimas, kai vietoje reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti tarnautojo ar darbuotojo kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks tarnautojų ar darbuotojų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
 • Piktnaudžiavimas – veikimas ar neveikimas, kai tarnautojui ar darbuotojui suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais, ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie tarnautojo ar darbuotojo veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.
 • Pranešimas – asmens žodinis ar rašytinis pagrįstas kreipimasis į atsakingas institucijas, kuriame nurodoma informacija dėl Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turinčio biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių.

III. SIEKIAMYBĖ

 • Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas, priklausančias Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“ pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 • Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;
  • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  •  sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;
  • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

V. PREVENCIJOS TIKSLAI

 1. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija netrukdytų Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę.
 2.  Rengiamos antikorupcinės priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės. Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti įstaigos bendruomenės nepakantumą korupcijai.
 3. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir jų parama.
 4. Šiame dokumente numatytos priemonės siejamos su iškilusių problemų sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandančios korupcijos Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos sistemoje. Taip pat būtina visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.
 5. Skatinti glaudesnį Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei visuomene.

VI. PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

 1. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas lopšelio-darželio veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.
 2. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.
 3. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės.
 4. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę
 5. Organizuoti skaidrų Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos vykdymą.
 6. Skirti už šios aprašo įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
 7. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 8. Įtraukti į korupcijos prevenciją Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos darbuotojus.
 9. Įtraukti į korupcijos prevenciją Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojus.
 10. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama:
  1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;
  2. apklausos duomenys;
  3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos lėšų ir kito turto;
  4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija;
  5. Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos ir jo darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;
  6. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;
  7. nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

VII. PRANEŠIMŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO TVARKA

 • Pranešimai pateikiami Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę).
 • Pranešimai gali būti pateikiami:
  • telefonu;
  • elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu;
  • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį (A. Jucio g. 2, Plungė);
  • tiesiogiai atvykus į Plungės lopšelį-darželį „Saulutė“ (A. Jucio g. 2, Plungė).
 • Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į įstaigas ir kitus viešojo administravimo subjektus.
 • Pranešime turi būti nurodyta:
  • asmuo ar asmenys, kurio(-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių;
  • asmuo ar asmenys, apie kurį(-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime nurodytas aplinkybes;
  • įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys reikšmės pranešimui nagrinėti.
 • Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes.
 • Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, patvirtintas pranešėjo parašu.
 • Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.
 • Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir atitinkantys šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnale (toliau – žurnalas).
 • Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą(-us) dokumentą(-us) pažymima žurnale, nurodant, kokie dokumentai pateikti, pateiktų dokumentų puslapių skaičių.
 • Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale.
 •  Šio aprašo nustatyta tvarka priėmus ir užregistravus pranešimą, asmeniui (pageidaujant) išduodama pranešimo priėmimo faktą patvirtinanti pažyma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ (toliau – pažyma).
 • Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimtą, užregistruotą pranešimą bei su pranešimu susijusią informaciją pateikia Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ korupcijos prevencijos komisijai ištirti ir įvertinti ar darbuotojo, dėl kurio gautas pranešimas, veikoje yra biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių.
 • Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę gautos informacijos konfidencialumo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Informaciją apie korupciją Plungės lopšelyje-darželyje „Saulutė“ darbuotojai, bendruomenės nariai gali teikti direktoriui raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems prieinamais būdais.
 •  Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos priemonės viešo paskelbimo būdu.
 • Visi lopšelio-darželio darbuotojai privalo būti supažindinti su korupcijos prevencijos tvarka.
 •  Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

___________________________________________________________

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2016 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V1-33

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016-2018 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-128 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa. 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje-darželyje.

2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, lopšelio – darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu, mokymu ir informavimu.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo, koordinavimo ir kontrolės tęstinumą Plungės lopšelyje – darželyje „Saulutė“ 2016-2018 metais šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, skatinti įstaigos bendruomenės nepakantumą korupcijai.

5. Programa siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų veiklą, šalinti korupcijos apraiškas įstaigoje.

II SITUACIJOS ANALIZĖ

6. Lopšelio-darželio „Saulutė“ veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės teisės aktais, Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais.

7. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vykdomos šias švietimo programas: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

8. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ organizuojamas vaikų maitinimas. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma galimybė maitintis darbuotojams.

9. Tėvų pageidavimu teikiamos papildomo ugdymo paslaugos – choreografijos ir anglų kalbos mokymas.

10. Vaikai į lopšelio-darželio „Saulutė“ grupes priimami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d sprendimu Nr. T1-125, prašymus dėl vaikų priėmimo į grupes priima įstaigos direktorius, sekretorius –raštvedys, jų nesant, pavaduojantis asmuo.

11. Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje www.saulutedarzelis.lt skelbiamos finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimai.

12. Lopšelio-darželio „Saulutė“ viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir 2014 m. sausio 27 d. lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymu V1-8 patvirtintomis lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų taisyklėmis. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) skelbiamas pirkimų planas, metinė pirkimų ataskaita. Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje teikiamos mėnesinės pirkimų ataskaitos.

13. Lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai.

14. Direktoriaus įsakymu patvirtinta korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija, kuri renkasi į posėdžius ir svarsto paramos lėšų panaudojimą.

15. Grupių tėvų komitetai mokslo metų pabaigoje atsiskaito grupės bendruomenei kokia parama buvo teikta grupei.

16. Lopšelio – darželio bendruomenei sudarytos sąlygos informuoti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

17. Įgyvendinus antikorupcinės programos priemones, nebuvo gauta skundų, pranešimų ir kitos informacijos apie korupcinio pobūdžio pažeidimus, neužfiksuota atvejų, kad būtų vykdoma korupcinio pobūdžio veika.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

18. Programos tikslai:

18.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

18.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; „Saulutė“;

18.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;

19. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

19.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

19.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenei;

19.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą įstaigoje;

19.4. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti įstaigos savivaldoje.

IV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, VERTINIMAS

20. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako lopšelio – darželio direktorius, Antikorupcijos komisija.

21. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos dalis.

22. Programos priemonių plano vykdymo stebėseną, vertinimą ir kontrolę vykdo lopšelio – darželio direktorius ir Antikorupcijos komisija.

23. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

25. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

26. Visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

27. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami visi darbuotojai. Programa ir priemonių planas skelbiamas lopšelio-darželio „Saulutė“ svetainėje www.saulutedarzelis.lt.

PATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2016 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V1-3

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil-1

INFORMUOTI VADOVUS APIE GALIMAS KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS LOPŠELYJE – DARŽELYJE GALIMA ELEKTRONINIU PAŠTU plunsaulute@gmail.com arba telefonu 8 448 72387