PATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2014 m. gegužės 23 d.
įsakymu Nr. V1-31
LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje-darželyje.
2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų veiklą.
3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas, informavimas.
4. Programa parengta 1 metų laikotarpiui.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

Lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir kiti įstatymai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, kiti teisės aktai.
Lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo šias švietimo programas: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
Organizuoja vaikų maitinimą. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro galimybes maitintis darbuotojams.
Tėvų pageidavimu, teikia, papildomo ugdymo paslaugas – choreografijos ir anglų kalbos mokymą.
Vaikai į lopšelio-darželio „Saulutė“ grupes priimami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d sprendimu Nr. T1-125, prašymus dėl vaikų priėmimo į grupes priima įstaigos direktorius, sekretorius –raštvedys, jų nesant, pavaduojantis asmuo.
Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje www.saulutedarzelis.lt skelbiamos finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimai.
Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir 2014 m. sausio 27 d. lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymu V1-8 patvirtintomis lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų taisyklėmis. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) skelbiamas pirkimų planas, metinė pirkimų ataskaita. Lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje teikiamos mėnesinės pirkimų ataskaitos.
Lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai. Direktoriaus įsakymu patvirtinta korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija, kuri renkasi į posėdžius ir svarsto paramos lėšų panaudojimą.
Grupių tėvų komitetai mokslo metų pabaigoje atsiskaito grupės bendruomenei kokia parama buvo  teikta grupei, užprotokoluoja.
Korupcijos prevencijos programa lopšelyje –darželyje „Saulutė“ buvo vykdoma.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Programos tikslai:
5.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
5.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; „Saulutė“;
5.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;
6. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
6.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
6.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenei;
6.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą įstaigoje;
6.4. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti įstaigos savivaldoje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
8. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
9. Programa įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 24 d.
10. Programa skelbiama lopšelio-darželio „Saulutė“ svetainėje www.saulutedarzelis.lt

     PATVIRTINTA
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“
direktorės 2014 m. gegužės 23 d.
įsakymu Nr. V1-31
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Vykdytojas
Vykdymo laikas
Laukiami rezultatai
Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Finansavimas

(poreikis Lt)

Kontrolė

(atsiskaitomybė)

1.
Parengti korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą joms įgyvendinti 2014-2015 metams, ją paskelbti  įstaigos internetinėje svetainėje www.saulutedarzelis.lt
Direktorė
Birutė Razutienė. Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas, Ingrida Gripiokina
Iki 2014-05-25 ir kontrolę įstaigoje pirmininkas, Ingrida Gripiokina
Užkirsti kelią korupcijai įstaigoje
Antikorupcinės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė
Nereikalingas 
Lopšelio-darželio komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
2.
Pasirašytinai supažindinti  lopšelio-darželio darbuotojus su įstaigoje priimtais dokumentais, susijusiais su korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu jai įgyvendinti
​Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas,  Ingrida Gripiokina
​Per vieną mėnesį po korupcijos prevencijos programos ir priemonių  plano jai įgyvendinti patvirtinimo
Darbuotojai bus supažindinti su programa ir jos priemonių planu pan>
Su programa supažindintų tarnautojų skaičius
Nereikalingas 
Lopšelio-darželio komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.
Pasirašytinai supažindinti naujai priimamus darbuotojus su lopšelio-darželio patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu jai įgyvendinti.
​Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas,  Ingrida Gripiokina

Ne vėliau, kaip per savaitę po priėmimo į darbą

2015 metai

​Nauji darbuotojai bus supažindinti su programa ir jos priemonių planu
bus formuojamas atsparumas ir nepakantumas korupcijai, mažės korupcinio pobūdžio nusižengimų skaičius
Su programa supažindintų darbuotojų skaičius
Nereikalingas 
Lopšelio-darželio komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4.
Skatinti lopšelio-darželio pedagoginius ir administracijos darbuotojus dalyvauti korupcijos prevencijai skirtuose seminaruose, mokymuose, akcijose ir kituose renginiuose. 
Direktorė
Birutė Razutienė
2015 metai 
Bus formuojamas atsparumas ir nepakantumas korupcijai, mažės korupcinio pobūdžio nusižengimų skaičius 
Seminaruose, mokymuose renginiuose dalyvavusių darbuotojų skaičius
Nereikalingas 
Lopšelio – darželio komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę 
5.
Dalyvauti savivaldybės organizuojamuose įstaigų ir įmonių darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją įstaigoje, mokymuose antikorupcijos klausimais
Direktorė 
Birutė Razutienė Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas,  Ingrida Gripiokina
2015 metai, pagal savivaldybės planą 
Atsakingi darbuotojai turės daugiau žinių apie korupcijos pasekmes ir prevencines priemones
Pravestų mokymų ir dalyvių juose skaičius nes
Nereikalingas
Direktorė
B. Razutienė   Lopšelio-darželio komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
6.
Vykdyti vaikų priėmimo į lopšelį – darželį ir grupių komplektavimo priežiūrą.
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, nariai, kuriems pavesta tai vykdyti
Per 2015 m.
.
Nustatytų neteisėtų priėmimų ar grupių komplektavimų atvejų skaičius
Nereikalingas
​Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas  Ingrida Gripiokina
7.
Vykdyti pedagoginių darbuotojų išleidimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius tvarkos kontrolę cijos klausimais
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, nariai, kuriems pavesta tai vykdyti
​2015 m. II ketv
Bus išsiaiškinta ar visi darbuotojai vienodai pasinaudoja kvalifikacijai skirtomis lėšomis
​Į kvalifikacinius renginius vykusių darbuotojų kiekis,vardinis sąrašas. 
Nereikalingas
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas  Ingrida Gripiokina
8.
Vykdyti viešųjų maisto produktų pirkimų priežiūrą
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, nariai, kuriems pavesta tai vykdyti
Vykdant pirkimus
Bus išsiaiškinta ar pirkimai vykdomi skaidriai
Tikrintų pirkimų skaičius
Nereikalingas
​Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas  Ingrida Gripiokina
9.
Vykdyti viešųjų pirkimų ataskaitų talpinimo kontrolę įstaigos internetinėje svetainėje www.saulutedarzelis.lt
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje narė Gražina Krasauskienė
Kiekvieną mėnesį
Bus išsiaiškinta ar vieša informacija apie įstaigos pirkimus yra prieinama visiems
Tikrintų ataskaitų   skaičius
Nereikalingas
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas,  Ingrida Gripiokina
10.
Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus direktoriui dėl jos tikslinimo.
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, nariai, kuriems pavesta tai vykdyti
1 kartą per pusmetį
Savalaikė priemonių vykdymo kontrolė užtikrins priemonių vykdymą nustatytais terminais
Įvykdytų per pusmetį priemonių skaičius
Nereikalingas
Direktorė
Birutė Razutienė
11.
Lopšelio darželio patalpose sudaryti galimybes pateikti klientams, darbuotojams
anonimines anketas apie suteiktų paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą bei galimas korupcinio pobūdžio apraiškas įstaigoje.
 Direktorė
Birutė Razutienė
Nuo 2014-05-25
Bus suteikta galimybė anonimiškai informuoti apie galimas korupcines apraiškas įstaigoje.
Pateiktų nusiskundimų skaičius
Nereikalingas
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas  Ingrida Gripiokina
12.
Skelbti lopšelio-darželio „Saulutė“ interneto svetainėje informaciją apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus
 Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas, Ingrida Gripiokina
Iki 2014-12-15
Bus nustatytas korupcijos pasireiškimo tikimybės lygis, įvertintos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė
Paviešinti rezultatai
Nereikalingas
Direktorė Birutė Razutienė
13.
Antikorupciniu požiūriu vertinti lopšelio-darželio direktoriaus rengiamus dokumentus (tvarkas, taisykles, įsakymus ir kt.)
Direktorė
Birutė Razutienė
Rengiant norminius teisės aktus
Pagerės lopšelio-darželio priimamų teisės aktų kokybė
Įvertintų teisės aktų skaičius
Nereikalingas 
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas  Ingrida Gripiokina
14.
Nagrinėti skundus dėl įstaigos darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai
Direktorė
Birutė Razutienė  Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas,  Ingrida Gripiokina
Gavus skundą, pareiškimą.
Padidės bendras pasitikėjimas lopšelio-darželio veikla, klientai ir darbuotojai bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves
Išnagrinėtų skundų skaičius
Nereikalingas 
​Direktorė Birutė Razutienė  Komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
15.
Informuoti įstaigos bendruomenę apie išaiškėjusį korupcijos atvejį. 
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje pirmininkas, Ingrida Gripiokina
Išaiškinus atvejį
Formuosis skaidrios įstaigos prestižas
Paviešintų atvejų skaičius
.
Direktorė Birutė Razutienė  Komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje